Behandling av personuppgifter

Vi i Pingstkyrkan Uppsala respekterar din integritet och säkerställer att dina uppgifter behandlas med sekretess och den respekt som situationen kräver.
Här följer information om hur dina personuppgifter behandlas när du besöker vår hemsida eller mailar oss. Här får du även reda på vilka rättigheter du har som registrerad, samt hur du kontaktar oss om du skulle ha frågor kring vår användning av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in om dig

Vi samlar typiskt sett inte in några personuppgifter om dig om du inte själv väljer att lämna dina uppgifter till oss, till exempel genom att maila oss, lämnar kontaktuppgifter för engagemang i/anmälan till diverse verksamheter som församlingen erbjuder alternativt om du blir medlem hos oss.
Vi tror att dopet är vägen in i församlingen och när du döper dig i Pingstkyrkan Uppsala eller går med genom flyttintyg från annan församling, registrerar vi ditt namn, adress, födelsedatum samt eventuellt telefon och e-postadress hos oss. Det gör vi för att kunna rapportera statistik till Pingst Fria Församlingar i Samverkan (Pingst ffs) och för att du även ska få del av tidningen Pingst.nu som skickas ut till samtliga medlemmar i Pingstsamfundet i Sverige.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

När du mailar oss behandlar vi dina personuppgifter grundat på legitimt intresse av att kunna kommunicera med dig och besvara den korrespondens vi får. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är motiverat av sammanhanget för att besvara och hantera ditt meddelande.

När du blir medlem i församlingen eller lämnar dina kontaktuppgifter för engagemang eller för annat deltagande i församlingens verksamhet behandlar vi dina personuppgifter grundat på legitimt intresse av att vi ska kunna kommunicera med dig och att du ska få information om den verksamhet du deltar i. Uppgifterna behövs även för att församlingen ska kunna bjuda in medlemmarna till årsmöte och i övrigt tillgodose medlemmarnas rättigheter.

Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det

Hur dina personuppgifter kan komma att delas med andra parter

Pingstkyrkan använder bland annat ett IT-system och programvara från tredjepartsleverantörer. Det innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Dock är leverantörerna personuppgiftsbiträden till oss och får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. För överföring av personuppgifter till tredje land, gäller särskilda regler. Uppsala Pingst följer Datainspektionens riktlinjer om adekvat skydd för personuppgiftshantering i tredje land.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Personuppgiftsansvarig

Pingstkyrkan Uppsala, Org. Nr 817600-5414 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter av medlemmar eller personer aktiva i vår verksamhet.

Kontakt

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@uppsalapingst.se eller skicka en förfrågan till:
Dataskyddsombud, St. Persgatan 9, 75320 Uppsala

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndigheten; Datainspektionen.

Ändringar och uppdateringar

Denna informationstext reviderades september 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella uppdateringar sker på vår webbplats www.uppsalapingst.se

Ladda ned som PDF:

Integritetspolicy_UppsalaPingst 2018

Hur vi behandlar personuppgifter_UppsalaPingst 2018

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram